İçindekiler

İçindekiler 2017-10-18T13:15:46+00:00

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Cilt X Volume
Sayı 2 Number

Aykut POLATOĞLU, Anayasa Değişikliğinin Türk Kamu Yönetimine Getirdikleri

Efe BAŞTÜRK, Haklara Sahip Olma Hakkı’nın Siyasal Teorisi: Ranciere ve Balıbar Üzerinden Arendt’çı Bir Okuma

Emre SEZİCİ, Bora YILDIZ, Nevrotik Kişilik Özelliği ile Kişisel Başarı Hissinde Azalma İlişkisinde İstismarcı Yönetimin Aracılık Etkisi

Faruk ATAAY, Türkiye’de Hükümet Sistemi Değişikliği: Parlamenter Sistemden Başkanlık Sistemine Geçiş

İlhami KARAHANOĞLU, Estimating The Non-Performing Loans In Development and Investment Banks By Neutral Networks Narx Models

M. Zeki DUMAN, Zygmunt Bauman’ın Sosyolojik Tahayyülünde Özgürlüğün Modern Sürümü Olarak Akışkanlığın ve Tüketimciliğin İnşası

Nuran AYTEMUR SAĞIROĞLU, Sağlam Bedenlilik İdeolojisi Üzerine Eleştirel Bir İnceleme

Onur OKYAR, Uluslararası Sistemin Kozmopolitik Eleştirisi: Yeni Bir Dünya Mümkün Mü?

Özge ÖZ DÖM, Soviet Nationalities Policy: The Impact On Central Asia

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Cilt X Volume
Sayı 1 Number

Ali Dayıoğlu, Uluslararası Hukukta Ayrılma Hakkı Anlamında Self-Determinasyon İlkesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği

Alper Karavardar, Gülşah Karavardar, Denetim Kararlarını Etkileyen Bilişsel Önyargılar

Ebru Kayaalp, The Idea of ‘Individual’ in Durkheim, Mauss And Bourdieu

Fatih Kıraç, Macide Çiçek  Mortgage Krizinin Uluslararası Hisse Senetleri Piyasası Üzerine Bulaşma Etkisi

Funda Çoban, Toplumsal Cinsiyet Kuramına Giden Yolda Yaşamı ve Fikri Katkılarıyla Clara Zetkin

Harun Yıldız, X ve Y Kuşağı Çalışanların Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeylerinin  Karşılaştırması

Husam Rjoub, , Mehmet Aga, Clement Oppong, Nimi Sunju, Achille Fofack, The Impact of FDI Inflows on Economic  Growth: Evidence From Landlocked
Countries in Sub-Saharan Africa

Nuran Aytemur Sağıroğlu Eğitimin Görme Engelli Kadınların Toplumsal ve Siyasal Katılımı Üzerindeki Etkisi

Cilt IX Volume
Sayı 2 Number

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Aykut Ekinci, The Relationship Between Growth Volatility and Growth: Evidence From Turkish Data

Berker Bank, (Klasik) Faşizm Üzerine Marxist Tartışmalar

Burcu İşgüden Kılıç, Ömür Kızılgöl, Is Cognitive Misfit an Issue for Accounting Students? A Field Study Using the Felder Soloman Index of Learning Style

Erdem Karaca, Birinci Dünya Savaşı’nda Kıbrıs: İlhak ve İşgal Sürecinin Neue Freie Presse’de (Viyana) Takdimi

Gökhan Ak, On the Relation Between the Village Institutte and Innovation in the Turkish Education System

Meral Uğur Çınar, Marx, Arendt, Modernite, Yabancılaşma ve Siyaset: ya da , Modern Çağ’da İnsanca Bir Yaşam Mümkünmü

Orkun Çelik, Sibel Selim, Gender-Based Regional Wage Differentials in Turkish Labour Market: Quantile Regression Approach

Oya Dağlar Macar, Kırım Savaşında İstanbul, İzmir ve Çanakkale’deki İngiliz Hastahaneleri

Cilt IX Volume
Sayı 1 Number

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Betül Dilara Şeker,  Emine Akman,  The Associations Between Need for  Cognitive Closure and Basic Values

Ekrem Yaşar Akçay Sarkozy Döneminde Fransa Dış Politikası ve Türkiye’nin AB’ye Tam Üyelik Süreci

Elena Shadrina, Choices to Diversify: EU’s Regulations Sanctions and Russia’s Gas Policy

Nilgün Küçükkaraca,  Hande Albayrak,  Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar ve Hegemonik Erkeklik Algısı: Neden Sonuç İlişkisi Üzerine Bir Tartışma

Nurşen Gürboğa, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Devletin Mübadil Romanlara İlişkin Söylem ve Politikaları

Şenay Yavuz Görkem, Corporate Communication Practices in Large-Scale Organizations in Turkey: Do They Match Corporate Communication Theory?

Tahir Abu Awwad, Turgut Türsoy The Effects of Macroeconomic Variables on the Banking Sector Index: Evidence from Turkish Stock Market

Cilt VIII Volume
Sayı 2 Number

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Berker Bank, Gramsci’nin Devlet ve Hegemonya Kavramlarının Kuramsal Çözümlemesi;
Direnç Kanol, Does Exposure To Violence Increase or Decrease Support For Politıcal Violence?
Ece Öztan, Setenay Nil Doğan, Gendering Science, Technology and Innovation: The Case of R&D in Turkey;
Gökhan Ak Post-Cold War Era: A Coercive Coexistence and Cooperation of Realism, Liberalism and Trade Expectations Theories?
Hakan Özdemir , Yahya Demirkanoğlu , 6360 Sayılı Yasaya Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Muhafazakâr Demokrat Kimlik Tanımı Üzerinden Bakış: Pekişen İktidarla Merkezileşen Yönetime Doğru;
Nihan Özgüven Tayfun Perakentecilikte Müşterilerle İletişim Yönteminin Seçimi: Promethee Karar Tekniği ile Bir Uygulama ;
Özcan Karahan, Evren İpek ,Türkiye’ye Yönelik Finansal Sermaye Akımlarının Tasarruf ve Yatırım Üzerine Etkisi;
Utku Beyazıt, Duyan Mağden Üniversitede Öğrenim Gören Erkek
Öğrencilerde Aşırı Cinsiyet İdeolojisi ve Babalık Rolü Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

Cilt VIII Volume
Sayı 1 Number

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Ahmet Mutlu AkyüzÜniversite Öğrencilerine Yönelik Mobbing Uygulamalarının Tespiti, Olumsuz Etkilerinin İncelenmesi ve Engellenmesine Yönelik Bir Araştırma;
Aykut PolatoğluBüyükşehir Belediye Modeli ve Türkiye’de Uygulanması Üzerine Düşünceler;
Hakan Öztunç, Yıldız Bilge, Yusuf Bilge, Kişilik Bozuklukları ile Gelir ve Cinsiyet Değişkenlerinin İlişkisinin İncelenmesi
Hasan Abdioğlu, Recep Kılıç, Nevzat Çalış, Öğrencilerin Ders Başarısı Üzerinde Kişilik Özelliklerinin Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma;
İbrahim Bozkurt, Rifat Karakuş, Sezer Öksüz, Soyut Bir Varlık Olarak İş Deneyim Belgelerinin Örgütlere Katma Değeri Üzerine Bir İnceleme Çalışması;
K. Övgü Çakmak-Otluoğlu, Banu S.Ünsal-Akbıyık, Emir Otluoğlu, Changing Career Patterns: A Comparative Study on the Careers of Chief Financial Officers;
Ruhtan Yalçıner, Nationalism and Spasmal Normativity:In Search for a Universal Principle;
Selim Yüksel Pazarçeviren, Gencay Karakaya, Elif Karakaya, Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurumsal Karne Uygulama Süreci Önerisi.

Cilt VII Volume
Sayı 2 Number

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Ayşem Çalışkur, Belirli Meslek Alanlarına Göre İçsel Güdülenme ve Çalışma Değerlerinin İncelenmesi: İçsel Güdülenme ve Çalışma Değerleri Arasındaki İlişki;
Gökhan Demir, Derya Kömürcü, 1960’larda Sermayenin Yeni Düzen Arayışı: Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti ;
Doğancan Özsel, The Theme of Change in the Conservative Ideology ;
Erdinç Durmuş, Fırat Yıldız, Hart Crane’s The Bridge as an Example of Modernist Poetry ;
Gülenay Baş Dinar, Yeni Kurumsal İktisatta Kurumların Rolü ve İşlevlerine İlişkin Bir Değerlendirme;
Güzin Bayar , Türkiye’nin Kalkınmış Ülkelere ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerine İhracatı: Karşılaştırmalı Yer Çekimi Analizi;
Saifullahi Sani Ibrahim, Abubakar Muhammad , Information and Communication Tecnology and Bank Performance in Nigeria: A Panel Data Analysis ;
Muzaffer Ercan Yılmaz, Suriye’de Barış Nasıl İnşa Edilebilir?

Cilt VII Volume
Sayı 1 Number

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Bülent Sarper Ağır, Etnik Çatışmaların Yayılması ve Bölgesel Güvenliğe Etkileri: Kosova Örneği;
Ceren Kalfa, Faruk Ataay, Tocqueville’in Demokrasi Teorisine Katkıları Üzerine;
Çelik Aruoba, İrfan Circiv , Social and Environmental Awereness of Foreign Students in North Cyprus ;
Banu S. Ünsal-Akbıyık , The Mediating Role of Human Resource Management Practices on Affective Commitment and Type of Contract;
K. Övgü Çakmak Otluoğlu, Bir Çalışma Alanı Olarak Kariyerin Sosyoloji ve Psikoloji Disiplinlerindeki Temelleri;
Onur Şaraplı, Detainee Conditions in Australia: 1996-2001;
Rüştü Yayar, Yusuf Demir , Türkiye’de Sürdürülebilir Cari Açık;
Serhat Kaymas , Türkiye ve Bilgi Toplumu Siyasası: Bir Toplumsal Dönüşüm Hikâyesini Yeniden Okumak;
Yavuz Yıldırım, Aysun Gezen , 2000’li Yıllarda Gramsci’yi Anlamak: Ortak Duyunun Kaynağı Olarak Toplumsal Hareketlerin Önemi;
Yusuf Ekrem Akbaş, Ahmet Uğur OECD Ülkelerinde Kısa Vadeli Sermaye Akımları ve Ekonomik Büyümenin Cari Açık Üzerindeki Etkisinin Statik ve Dinamik Panel Veri Modelleriyle Tahmini.

Cilt VI Volume
Sayı 2 Number

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Ayça Sarıalioğlu Hayali , Analysing the Role of Financial Derivates in the International Emerging Markets Financial Crises in Terms of the Existing Crisis Literature: A Contribution to the Third Generation Models ;
Ebru Oğurlu, Doğu-Batı Söylemleri Çerçevesinde Türkiye- Avrupa/Avrupa Birliği Algıla(mala)rı ;
Elena Shadrina, State Capitalism and Russia’s Energy Policy in Northeast Asia;
Güliz Muğan Akıncı, Ideological Process of Shopping Malls Within the Framework of ‘Glocalization;
İlksoy Aslım The Position of Grivas in US’ Cyprus Policy—————————————137
Muhittin Tolga Özsağlam State Centric Russian Energy Policy and Rapprochement in Russia-Turkey Relations;
Nuran Aytemur Sağıroğlu, Köy Enstitüsü Mezunlarının Halkçılık Anlayışının Eleştirel Bir İncelemesi ;
Özge Yiğit –Esin Acar Toplamsal İfadeler İçeren Problemlerin Çözümündeki Tersine Çevirme Prensibi Uygulamaları;
Şakir Dinçşahin, Melis Arslan, The Development of Nationalism in India .

Cilt VI Volume
Sayı 1 Number

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Aykut POLATOĞLU, Başkanlık Sistemi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Düşünceler (“Egemenlik Kayıtsız Şartsız Başkanındır” mı olsun isteniyor?);
Betül Dilara ŞEKER, Murat BOYSAN, İranlı Geçici Sığınmacıların Kültürleşme Tercihlerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi;
Dilek Özhan KOÇAK, Orhan Kemal KOÇAK , Digitalized Memory, Forgetting and the Loss of Social Memory;
Erhan AYAZ, Arap Baharı Sonrası Dönemde Avrupa Birliği’nin Orta Doğu ve Akdeniz Politikalarının Geleceği ve Türkiye’nin Rolü;
Hasan SEN, Futbolun Değişen Yapısı Üzerine Sosyolojik Bir Analiz ;
İsmail BAKAN, Tuba BÜYÜKBEŞE, Burcu ERŞAHAN, Katılımcı Karar Verme ile Çalışanların İşe Yönelik Davranışları Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması;
Nahit Erdem KÖKER, Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Kurumların Dış Çevreleri Tarafından Algılanması: Ampirik Bir Araştırma ;
Nihan ÖZGÜVEN, Hedonik Tüketim ile Cinsiyet ve Gelir Değişkenleri Arasındaki İlişkinin Analizi;
Onur SUNAL, The Financial Outlook of Turkish Social Security System: Can Social Security Deficits Be Alleviated?
Turgut TÜRSOY Forecasting Economic Growth Rate: the Case of North Cyprus.

Cilt V Volume
Sayı 2 Number

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Aydın BALYER, Yüksel GÜNDÜZ, Effects of Structured Extracurricular Facilities on Students’ Academic and Social Development;
Berker BANK, Poulantzas’ın Kapitalist Devlet Kuramı: Sivil Toplum ve Devlet Arasındaki İkiliğin Aşılması;
Caner SANCAKTAR, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki Kültürel ve Demografik Mirası ;
Elena SHADRINA, Japan’s Pre and Post 3/11 Energy Policy: Distressing Lessons And Blurred Prospects;
Evez BAYRAMOV Hakikatin Hakikilik Kriterleri Zaman Düzleminde: Retrospektif Yaklaşımlarda ‘Kısır Döngü’ Sendiromu;
Muzaffer Ercan YILMAZ, Etnik Çatışmalarda Sivil Toplum Örgütleri ve Barışa Yönelik Katkıları;
Serhat KAYMAS Egemene Direniş Olarak Alt Kültürü Okumak: Alt Kültür Örüntüsü Olarak Ankaralı Şarkıcıları Anlamlandırmaya Dair Bir Deneme ;
Suvat PARİN, Ahmet Emre BİLGİLİ, Zekeriya MENAK, Kent(li)leşme Pratiğinde Yeni Bir Olgu: Taziye Evleri ve Farklılaşan Sosyo-Kültürel Pratikler

Cilt V Volume
Sayı 1 Number

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Ali DAYIOĞLU, Muslim-Turkish Minority’s Freedom of Religion and Conscience and the Problem of Head Muftiate in Bulgaria between 1989 and 2011;
Elşen Resuloğlu BAĞIRZADE , İktisat Biliminde Kayıtdışı Ekonomi Araştırmaları Üzerine;
Direnç KANOL Assessing the Cypriot Mep’s Performance: 2009-2011;
Ergun AYDINOĞLU, Düzenin Yabancılaşması ya da Bir Tezin Tarihsel Kaderi Üzerine Bir Deneme;
Mehmet Recep TAŞ, George Lamming and V. S. Naipaul in the Light of Politics of Postcolonialism ;
Seyfettin ARTAN, Çekim Modeli Türkiye’nin Ticaret Akımlarının Belirleyicilerini ve Ticaret Potansiyelini Açıklayabilir mi?
Hüseyin YILMAZ, Atila KARAHAN, Dönüştürücü Liderliğin Bilgi Yönetim Süreçleri ve Örgüt Performansı Üzerindeki Etkileri: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma;
Zihni TURKAN, The Central Dome Space Composition in the Ottoman Classical Architecture.

Cilt IV Volume
Sayı 2 Number

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Cenk Aygül, Asiatic Mode of Production and he Ottoman Empire ;
Şafak Başa, Mete Yıldız, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği Düzenlemesi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme;
Füsun Kökalan Çımrın Manuel Castells’i Yeniden Okumak: Küresel Ağ Hareketleri Yaklaşımının Eleştirel Bir Değerlendirmesi;
Erdinç Durmuş, Aydın Görmez, Oedipus at Colonus as a Divine Comedy:
Muzaffer Ercan Yılmaz, The Islamist Challenge in Egypt;
Bülent Evre, Kıbrıslı Türk Siyasal Seçkinlerin Demografik Profilleri ;
C. Erdem Hepaktan, Serkan Çınar OECD Ülkeleri Vergi Sistemi Esnekliğinin Panel Eşbütünleşme Testleri ile Analizleri ;
Pelin Helvacı A Pionner in Ottoman Sociology: Prince Sabahattin .

Cilt IV Volume
Sayı 1 Number

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Berker Bank ,Rusya’da 1905-1920 Yılları Arasında Tarihsel Dönüşüm Süreci ve Siyasal Tartışmalar ;
Bilal Savaş ,Ekonomik Büyüme, Beşeri Sermaye ve İhracat: Nedensellik Analizi, 1928-2006 ;
M. Murat Baskıcı, Machine Prices and the Mechanization of Ottoman Agriculture, 1860-1914 ;
Didem Demiralp, Toplumsal Değerlerin Sanatsal Oluşumlar Üzerindeki Etkisine İlkçağ’dan Bir Örnek: Eski Yunan Tasvir Sanatı ;
Evren Kutlay Baydar, 19. Yüzyıl Osmanlı Padişahlarının Müzik Politikalarından Kesitler ;
Onur Sunal, Amerikan Sendikal Hareketi: Tarihsel Gelişmeler Işığında Bir Değerlendirme;
Uğur Sadioğlu, Uğur Ömürgönülşen, Yerel Yönetim Personel Sistemlerinde Reform Çalışmaları: Alman ve Türk Deneyimlerinden Yansıyan Eğilimler ve Türkiye İçin Çıkarılabilecek Bazı Dersler;
Serhat Kaymas, Dest-i İzdivacınıza Talibim: Kolektif Kimliği, İslamileştirilen Yaşam Biçimleri ve Kullanım Örüntüleri İçerisinden Okumak.

Cilt III Volume
Sayı 2 Number

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Feride Doğaner Gönel, Barış Vardar, Fikret Özer ,Turkey is at a Crossroad in the Age of Globalization: Testing the Role of Turkey’s Trade Competitiveness in Her Region;
Mehmet Serdar Erciş Küresel İşletmelerde Yerel Pazarlara Yönelik Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yansımaları ve “Roma’da Romalı Ol” Yaklaşımı ;
Gary Chambers The Accommondation of Minority Nationalism in Multination States: An Appraisal of Scotland and Devolution;
Serhat Kaymas, Yeni Liberalizmin Hegemonya Uğrağı Olarak Enformasyon Toplumu Söylemi ve Gelişmekte Olan Ülkeler: Türkiye ve Bilgi Toplumu Siyasası;
Kürşad Ertuğrul, A Case in Defence of the Universality of Human Rights;
Turan Cavlan Yeni Osmanlıcılık: Batıdan Kopuş mu?

Cilt III Volume
Sayı 1 Number

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Erdal Bay, Şerafettin Karakaya, Aysun Yeşilyurt , Öğrenme ve Değişim ‘Kendini Değerlendirme Çalışması);
Ali Can, The Perception of Reality and Its Effects On The Behavioural Change In The Context of Public Relations;
Zafer Durdu Küresel Siyaset ve Çokkültürcülük;
Fuat Aksu Kosova Krizinde Türkiye’nin Dış Politikası;
Aydın Görmez, Erdinç Durmuş, The Opposititions in Edward Albee’s The Zoo Story ;
Taner Aslan, II. Abdülhamit’in Jön Türk Siyaseti: İttihat ve Terakkİ Cemiyeti’ne Karşı Önlemler ,
Muzaffer Ercan Yılmaz Mediating International Conflicts;

Cilt II Volume
Sayı 2 Number

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Derya Kömürcü, Geçmişle Gelecek Arasında Bir Alternatif Arayışı: Sosyal Demokrat Halkçı Parti ;
Muzaffer Ercan Yılmaz, The United Nations as Conflict Manager: A Discussion on Global Collective Security;
Tanju Kılıç, Mahmut Arslan, M. Kemal Öktem, Şans Oyunları Kurumlarının Sosyal Sorumluluğu:Türkiye için Önlemler ;
Ömer Gökçekuş A Novel Approach in Calculating The Costs of “Economic Isolation” ;
M. Akif Özer, Hüseyin Yayman ,Klasik Yönetim Düşüncesinden Bir Sapma:
Yönetişim, Dönüşüm ve 3. Dünya Bakışı;
Yücel Can, The Role of Parent-Child Relationship on Negative Behavior and School Success in Adolescents: Evidence from Turkey ;
Okan Veli Şafaklı, Gümrük Birliğinin Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkisi ve KKTC’ye Yansıması Üzerine Retrospektif Tablosal Değerlendirme ;
Zihni Turkan Tombs of Pre-Classical and Classical Eras of Turkish Architecture in Anatolia ;

Cilt II Volume
Sayı 1 Number

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Çelik Aruoba, Tarım Ürünleri Ticareti,Korumacılık, Kriz ;
Soyalp Tamçelik Kıbrıs’ta Kurulması Düşünülen Federal Devletin Yasama Organı ve Özellikleri;
Ebru Oğurlu A Test Case For Democratic Consolidation Processes In Central And Eastern Europe: Citizenship;
Hayrettin Erdemli The Paradox of The Synonymty of Increasing Returns” and Economie Scale;
Dr. M. Zeki Duman Küreselleşme, Kimlik ve Çokkültürlülük ;
Mete Yıldız Uğur Ömürgönülsen, Why Do Bureaucrats Push For Administrative Reform? Proposing A Model of Bureaucratic Behavior ;
Recep Duran The Third Tahâfut and an Example of Philosophy-Religion
Relation in Fifteenth Century Istanbul: ‘Alâ Al-Dîn ‘Alî Al-Tûsî

Cilt I Volume
Sayı 2 Number

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Oya Çitçi, Yeni Siyaset:Neoliberalizm ve Postmodernizmin Siyasal Projesi;
Levent Köker, Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu;
M.Kemal Öktem, Kamu Yönetimi İşbirliğinde Çevrenin Korunması;
Okan Veli Şafaklı, Hüseyin Özdeşer, KKTC’de Mevduat Sahiplerine (Mudilere) Özgü Banka Seçme Kriterleri;
Ensar Yılmaz, M.Özgür Kayalıca, Finace-Growth Nexus,
Muzaffer Ercan Yılmaz, Non-Governmental Organizations an Peacemaking.

Cilt I Volume
Sayı 1 Number

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Çelik Aruoba, Financing Environmental Politics in Developing Countries ;
Fulya Atacan, Radikal İslam’ın Küresel Bir Tehdide Dönüşüm Süreci:
Afganistan Deneyimi;
Zülküf Aydın, Demokrasi Mühendisliği ve Azgelişmiş Ülkeler;
Korkut Boratav, Income Distribution in International Trade of
Primary Commodities;
Feride D. Gönel, Enlargement of European Union and Its
Trade Effects on the Mediterranean Partner Economies;
Haldun Gülalp, Sekülerleşme Kuramının Avrupa-Merkezciliği ve
Demokrasi Sorunu;
Aykut Polatoğlu, Kamu Yönetiminde Reform Ciddi Bir Etkinliktir
Gelişigüzel (Çalakalem)Yapılmaz ;
Burak Ülman Bolivya’da Cocaleros Hareketini Anlamak.

© Copyright 2018 | Near East Technology